NAZIREJSKI POZIV!

Kako su Izraelci bili spremni krenuti na put u obećanu zemlju, Bog je rekao Mojsiju da blagoslovi narod. Blagoslov koji je izgovorio, poznat je pod nazivom “Aronov blagoslov” i nalazi se u knjizi Brojeva 6:24-26:

“Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!”

Ono što je prethodilo ovom blagoslovu je Božja uputa za one koji se žele posvetiti kao nazireji.

 

Brojevi 6:1-23

  • Nazirejski zavjet mogli su položiti kako muškarci tako su mogle i žene. To je zavjet odvojenja. Osoba se trebala suzdržavati od vina i žestokog pića, kao i bilo kakvog proizvoda grožđa, a također i samog grožđa, nije se smjela šišati, niti prilaziti mrtvacima. Bog nam je otkrio mnoge stvari iz Starog Zavjeta koje su bile zapravo sjene stvarnosti. Na primjer iz čitanja Novog Zavjeta, znamo da je Isus naše pashalno janje koje je žrtvovano za grijehe svijeta. Kroz to otkrivenje, mi imamo pristup Božjem životu. Ime Isus (Yešua) znači: “Jahve je Spasitelj”. Postoji još također mnoštvo predivnih otkrivenja. Neka su dobro poznata, dok neka još uvijek otkrivamo. Ona nam otkrivaju važne detalje Božjeg plana, i donose svjetlo na veliku ljubav kojom nas Bog ljubi.

  • Želiš li iskusiti još bliži i intimniji odnos sa Bogom? Primarno, Bog je osigurao svakome odnos s Njime po dragocjenoj Krvi Kristovoj. Kada si prihvatio da je Njegova žrtva na križu dovoljna da opere tvoje grijehe ti si se kvalificirao, da uđeš u taj veliki blagoslov-dublji-intimniji odnos sa Bogom. Dakako; ta intimnost, kao i pobjedonosan život zahtijevaju odgovor tvoga srca. Ako se približiš Njemu, On će se približiti tebi-to je sigurnost koju imamo, zato što je to On obećao! (Jakov 4:8)

  • Razumijevanje i otkrivenje nazirejskog zavjeta nam otkriva tko smo zapravo mi, ako se odlučimo biti predani vjernici. To nam pokazuje put ka pobjednosnom življenju. Čitajući dalje o ovom zavjetu, molim vas da imate na umu da smo mi kao vjernici, u ispravnom odnosu sa Bogom zbog Isusove krvi. Spasenje je Božji dar-mi to ne možemo zaraditi nikakvim djelom, zavjetom ili žrtvom. također znajte da Bog slika ovu prekrasnu sliku-sjenu, nečega što je trebalo doći u budućnosti. Sjene upućuju na stvarnu materiju. Drugim riječima nazirejski zavjet, kao starozavjetni ritual upućuje nas prema budućoj, predivnoj stvarnosti. Ništa nije ljepše vidjeti od dvoje ljudi koji su međusobno zaljubljeni. Danas mi imamo priliku živjeti u stvarnosti nazirejskog zavjeta, koji se sastoji u velikoj ljubavi, predanju i poslušnosti Bogu. 

Razumjeti značenje nazirejskog zavjeta je za kršćanina od iznimne važnosti. To je ustvari vodič za uspješan, sretan i ispunjen život. Ako bi mogli sve sažeti u jednu misao to bi zvučalo ovako: ŽIVJETI NAZIREJSKI ZAVJET ZNAČI MAKNUTI SA STRANE SVE ŠTO NAS OMETA KAKO BI PRIMARNE; BOGU UGODNE STVARI POSTALE NAŠA SVAKODNEVNICA!

 

SUZDRŽAVANJE OD VINA, GROŽĐA I SVIH DERIVATA VINOVE LOZE:

“Neka se uzdržava od vina i silovita pića, i neka ne pije octa vinskoga ni octa od silovita pića niti kakvoga pića od grožđa i neka ne jede grožđa ni novoga ni suhoga. Dokle god traje njegovo nazirejstvo neka ne jede ništa od vinove loze, ni zrna ni ljuske.” Suci 6:3-4

 

U to je vrijeme ovakav oblik suzdržavanja ustvari označavao suzdržavanje od svjetovnih užitaka. Plod vinove loze je simobol lagodnog, površnog života. I to ne samo vino ili žestoko piće, već i tzv. chamar slatki prirodni sok od grožđa koji je simbolizirao slatke stvari ovoga svijeta.

Drugim riječima, vino, koje je učinjeno od istrunulih; fermentiranih bobica grožđa, predstavlja pokvarena, trula područja svjetovnog življenja.
To ne znači da vjernik ne treba uživati u pobožnim stvarima, ili u blagoslovima koje je Bog providio. Ono što ovo suzdržavanje ističe je odvojenost u srcu od svjetovnih, ispraznih užitaka u kojima mnogi provode svoje živote. Isus je u velikosvećenićkoj molitvi molio da ne budemo maknuti sa ovog svijeta, već da budemo sačuvani od zloga (Ivan 17:15). Ovo je odvajanje od zadovoljstava-asketizam u koji će svatko morati sam odlučiti ući, sa svrhom da se se osoba približi bliže Bogu i da bude neometana od svjetovnosti, kako bi mogla postići velike stvari za Njega.

PRIMJENA ZA DANAS: kao vjernici kršćani, mi živimo u ovome svijetu, ali smo ipak odvojeni od njega. Sve što truje naš duh (novac, slava, požuda tijela…) će u konačnici otupiti našu duhovnu pronicljivost, i odvući nas dalje od Boga i Njegovih planova za naše živote. Danas, mi imamo priliku živjeti ovaj oblik posvećenja-odvojenja u punini; ne samo ritualno. Duh Sveti koji je u nama pomaže nam i posvjećuje nas. Mi smo posvani ne samo diviti se ljudima starine, već se i sami odvojiti od svjetovnosti koja nas udaljuje od Boga. Pozvani smo biti u prisutnosti Onoga koji nas je ljubio vječnom ljubavlju i iz te prisutnosti, žijveti u ovome svijetu kao svjetlo svijetu i sol zemlji.

 

SUZDRŽAVANJE OD ŠIŠANJA KOSE I BRADE:

“Dokle traje njegovo nazirejstvo, neka mu britva ne prijeđe preko glave; dokle se ne navrše dani za koje se učinio nazirej Gospodu, neka bude svet i neka ostavlja kosu na glavi svojoj.” Suci 6:5

 

Duga je kosa u onome vremenu bila simbol podložnosti, da osoba živi pod nečijim autoritetom ili zaštitom. 

PRIMJENA ZA DANAS: kao vjernici, mi danas živimo pod Božjim autoritetom i Njegovom zaštitom. Mi smo kupljeni veoma visokom cijenom koju je Isus potpuno platio na križu. Zbog toga, mi pripadamo Isusu i u savezu smo sa Njim. Danas, mi pokazuemo svoju podložnost, tako da pazimo kako živimo i upravljamo svojim životima. Jesmo li ovisni i poslušni Bogu? Tražimo li Njegovo vodstvo i savjet? Živeći na ovaj način, mi možemo dati mnogo bolje svjedočanstvo od toga da imamo samo dugu kosu. Danas ljudi puštaju ili šišaju kosu kako god žele; to je više stvar kulture i mode, nego nečega drugoga.
Zbog toga, duga kosa u današnje vrijeme ne predstavlja neko značajno svjedočanstvo za Gospodina. Upavo je to bilo jako bitno u starim vremenima-dati dobro svjedočanstvo. Duga kosa kod nazireja bila je to svjedočanstvo. Danas, naše posvećenje i predanje, postaje to svjedočanstvo koje ćemo mi odaslati u svijet. Ovakvo svjedočanstvo se ne može ignorirati. Jako je bitno da se sjetimo da su starozavjetna ritualna djela zapravo sjene budućih stvarnosti, koje su u Kristu Isusu ispunjene (Kološanima 2:16). Isus savršeni nazirejac, svojim primjerom, pokazao nam je da je moguće živjeti sveto. Zbog toga i mi, osnaženi Duhom Svetim, možemo biti Njegovo svjetlo u ovome tamnom svijetu, i živjeti u punini i stvarnosti ovog zavjeta.

 

NE PRILAZITI MRTVOJ OSOBI:

“Dokle traju dani za koje se učinio nazirej Gospodu, neka ne pristupa k mrtvacu.” Suci 6:6
Zabrana prilaženja mrvacu je još jedan jako bitan simbol. Ako bi nazirejac prišao mrtvacu, on bi se ritualno onečistio.

PRIMJENA ZA DANAS: zdravo “seljački” rečeno, ovaj aspekt odvajanje ustvari govori o tome da se ne približujemo grijehu, jer je kazna za grijeh smrt! (Rimljanima 6:23)

Isus je zasigurno živio po duhovnim načelim nazirejskog zavjeta. On je živio stilom života kojim se potpuno predao Očevoj volji. Najočitije svjedočanstvo tog predanja, bilo je njegovo predanje za naše grijehe. Isus nas uči da Ga trebamo nasljedovati. Činimo li to? Da li je uistinu svako područje našeg života po Njegovom kontrolom ili se samo hvalimo Kristom bez ikakvog pokrića?! 

Trebamo li ući u nazirejski zavjet? Budući da u Jeruzalemu ne postoji više Hram, nemoguće je ispuniti sve zahtjeve koji su se tražili od tih ljudi. Ustvari to je jako dobro. Kada je Isus umro on je u nama uspostavio svoj Hram koji je bolji od onoga staroga (1 Korinćanima 3:16-17).

U današnje vrijeme; pomoću našeg duhovnog čovjeka; mi komuniciramo sa Bogom. Mi smo povezani sa Ocem, po Duhu Svetome, plod ovakve povezanosti je ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost i uzdržljivost (Galaćanima 5:22). Ovo su osobine našeg Nebeskog Oca. Da, ti imaš priliku suobličiti se; biti sličan Njemu. Ako se približiš Njemu i počneš živjeti u ovim kvalitetama; kako rasteš u Njemu, ti ćeš Bog biti ugodniji od toga da odradiš samo neki ritual. 

Kako da živim u svijetu, ali da se ne okaljam njime? To je pitanje mnogih. Prema definiciji riječ “svijet” označava svjetski sistem u kojem sotona vodi glavnu riječ. Isus je rekao da nanovorođeni vjernici više ne pripadaju ovome svijetu, jer više nisu vezani grijehom, i prema tome više nismo niti vezani načelima po kojima živi ovaj svijet. Mi smo ustvari ljudi koji se svakodnevno prilagođavaju Bogu, kako bi sve više i više ličili na Isusa. Takav život, uzrokuje da naši interesi za stvari ovoga svijeta pomalo počinju jenjavati, i to se događa proporcionalno sa našim sazrijevanjem u Gospodinu.

Nanovorođeni vjernici, oni koji vjeruju u Isusa Krista nalaze se u ovome svijetu, ali nisu od njega, nisu dio njegovih vrijednost. kao vjernici mi se prvo u svojim srcima trebamo odvojiti od ovoga svijeta, što će rezultirati da će i naše ponašanje pratiti tu odluku. Nismo pozvani biti dio grešnih aktvinosti koje svijet promovira, niti ostati u tom pokvarenom mišljenju koje nam nameće ovaj svijet. Mi smo pozvani na obnovu našeg uma (Rimljanima 12:2), štopodrazumijeva svakodnevno predanje i aktivnost.

Također nam je potrebno duhovno razumijevanje ovog pojma “biti u svijetu, ali ne biti od njega”; to bi značilo da smo mi svjetlo onima koji žive u duhovnoj tami. Mi bi trebali živjeti na takav nači da oni koji su u tami, kada vide naša djela ljubavi (vjeru u akciji), mogu primjetiti da je sa nama “nešto drugačije”. Oni “kršćani” koji ne žive tako, čine Bogu “medvjeđu uslugu”, jer i nevjernik zna da se “po plodovima poznaju stabla”, i zato mi-kršćani trebamo vježbati i pokazati plod Duha koji je u nama. 

Biti “u” svijetu, također znači da mi možemo uživati u stvorenju koje nam je dano od Boga, no, nikako se ne smijemo utopiti u vrijednostima koje njeguje svjetovni sustav razmišljanja, djelovanja i govorenja. Užitak više nije najuzvišeniji poziv u našim životima. Ono u što smo pozvani jeste OBOŽAVANJE BOGA!

Živjeti ovakav zavjet ustvari znači da se trebamo odvojiti od sistema ovog svijeta i početi živjeti isključivo za Boga. I dalje mi imamo dozvolu Ii poziv živjeti naravno-nadnaravan život, voljeti bližnjega svoga, biti milostiv prema strancu i onome koji razmišlja drukčije. Voli svojeg neprijatelja i blagoslovljaj one koji te progone. Da, i dalje možeš živjeti normalan život, ali moraš dozvoliti Gospodinu da to On odradi na svoj način! Svijet će vidjeti fantastične stvari koje je Bog odradio u tebi (srcu i umu); i mnogi će to poželjeti.

Kako da živim kao nazirej Božji?

Takav život živiš kada u potpunosti posvetiš svoj život Bogu. Nije li to ono što si učinio kada si primio novorođenje?! Da, to je upravo to! Niti jedan nazirejac starog vremena, nije mogao prići Bogu bliže nego mi. Njihova je pravednost bila utemeljena na vršenju odrđenih zadataka, dok se naša pravednost bazira na onome što je Isus učinio za nas, davši nam predivan dar pravednosti. Predivno je da nas Bog Otac vidi kao one koji su U KRISTU!